Par mums Raksti Dzeja Galerija Saites Iespējas Venera Pasākumi Jautājumi


.DOC versija izdrukai


RĪCĪBAS VADLĪNIJAS

mūžizglītībai

ĢIMENES SKOLĀ


            Rīcību nosaka trīs būtiski izmaiņu faktori, kuri raksturo SITUĀCIJU mūsdienu           

pasaulē.

                                                       

1. F o r m ē j a s jauns pasaules uzskats, jeb sabiedriskā apziņa:


a/ filosofijā - aktivizējot apziņas un esamības attiecības nozīmi pasaules uzbūves skaidrošanā;

b/ zinātnē - pietuvojoties tiem noslēpumiem, aiz kuriem var saskatīt Dieva jeb Radītāja esamību;

c/ reliģijā - no vispārīgas ticības Dievam uz ticību par iespējām katram nepastarpināti kontaktēties ar Radītāju;

d/ mākslā - kā katram pieejamā, radošā darbībā attīstīt dvēselisko pasaules uztveri;

e/ politikā - kā novērst transnacionālo korporāciju uzkundzēšanos visām pasaules tautām.

           

Tas viss kopā veido cilvēces apziņas pāreju no kara kultūras uz gudrās mīlestības kultūru jeb CITAS pasaules kārtību /Cilvēces Izdzīvošanas Tālākas Attīstības Saglabāšanas pasaules kārtību/.

 

2. A t t ī s t ā s  jauns postkapitālistiskās formācijas - sabiedrisko attiecību modelis.

 

No preču – naudas attiecībām,kur dzinējspēks ir peļņas gūšana un vara, uz spēju – iespēju attiecībām, kur dzinējspēks ir gandarījums par radīto un mīlestība.

 

3. N o t i e k  struktuālas izmaiņas sabiedrībā atbilstoši jaunajam pasaules uzskatam un topošajām sabiedriskajām attiecībām.

 

            Veidojas dažādas neformālas, nevalstiskas sabiedriskas organizācijas reģionālā un starptautiskā mērogā. Piemēram, Latvijā dažādas domubiedru grupas ar interneta starpniecību.

 

            IDEJA par ģimenes skolu veido vienu no jaunajām sabiedriskajām struktūrām, kuru var izteikt sekojošā koncepcijā.

 

 


Mūsu laikmeta iespēja:

“Atceries, ka es tev esmu sacījis:

Tev jāpiedzimst no augšienes”.

/Jāņa ev.3.n.7.p./


Ģ I M E N E S   S K O L A S

Dzīvesmākslas skolas, kurā mācās visa ģimene,

P A M A T K O N C E P C I J A


I E M I E S O T  jeb atjaunot pasaulē Dieviško radīšanas principu, sākot ar sevi un ģimeni, izvēršot gudrās mīlestības kultūrtelpu.


R E A L I Z Ē J O T  pamatprincipus:

-         rosīšanās principu;

-         atklāsmes principu;

-         dalīšanās principu,


kuri kopā veido garīgi intelektuālās dzīvesdarbības formulu:


       R A D Ī T Laikā /Rosīties, Atklāt, Dalīties Īstenības Telpā, Laikā/.


P I E L I E T O J O T  metodes:

-         tiešās uztveres metodes /koncentrācija, meditācija, lūgšana/,

-         projektējot konkrētu situāciju risināšanu, konkrētu dzīves mērķu sasniegšanai, kā reakciju uz iespējām /izaicinājumiem/,

-         individuālu garīgi intelektuālās dzīvesdarbības risinājumu /programmu/ jeb savas sūtības /misijas/ realizēšanas plānu izstrādāšana,

-         svētki, gadskārtu rituāli, atklāsmes apļi, talkas, kā kopīgas rīcības organizējoši un motivējoši pasākumi.


K O P J O T  un izvēršot kā galveno sabiedrisko attiecību starp individuālajām potenciālajām SPĒJĀM un sabiedriskajām IESPĒJĀM.


V E I D O J O T  ģimenes skolas struktūru, sastāvošu no pamata elementa –  ģimenes darbnīcas, kurā rosās  m e i s t a r s, realizējot savu sūtību jeb misiju, un koordinējas /sadarbojas kā partneri/ ar citu ģimeņu darbnīcām, produktu radīšanā, pasaules atklāsmē /mūžizglītībā/ un produktu apmaiņā, nodrošinot noturīgu pašpietiekamību.


Mūžizglītība ģimenes skolā atkarīga no diviem nosacījumiem:

            a/ katras individuālās ģimenes skolas attīstības;

            b/ ģimenes skolu kustības attīstības.


Katrs no šiem nosacījumiem raksturojas ar savām rīcības vadlīnijām.


Ģimenes skolas rīcības vadlīnijas.

           

Ģimenes skolas MĒRĶIS:

Katram ģimenes skolas dalībniekam, kopjot gudrās mīlestības kultūrtelpu, radot sabiedrisko labumu atbilstoši savām potenciālajām spējām, apgūt ilgtspējīgu dzīvesveidu noturīgā pašpietiekamībā.


UZDEVUMI mērķa sasniegšanai:

            1. Kopt savas dzīves vidi.

            2. Kopt savu apziņu.

            3. Kopt savas attiecības ar līdzcilvēkiem, dabu un Radītāju.


Uzdevumu veikšanai jāizstrādā sekojošas mācību PROGRAMMAS:

            1. Iepazīšanās ar pasaules uzbūvi kā apziņas un esamības attiecības izvērsumu:

                        a/dabas attiecībās /eksaktās zināšanas/;

                        b/cilvēku attiecībās /humanitārās zināšanas/.

            2. Projektēšanas mākslas apguve:

                        a/tehnoloģiskā projektēšana;

b/sociopsiholoģiskā projektēšana – savas dzīves plānošana un pārvaldīšana, kā savu potenciālo spēju un sabiedrības doto iespēju harmonizācija.

            3. Praktisko iemaņu izmēģināšana un apguve dažādu jomu ģimeņu darbnīcās.


Vēlamie rezultāti:

1. Līdz 16 gadu sasniegšanai izstrādāts savas darbnīcas projekts un darbības plāns nākošajiem

    dzīves gadiem.

            2. Līdz 19 gadu sasniegšanai radīta sava darbnīca.

            3. Izveidota sava ģimene.Ģimenes skolu  k u s t ī b a s rīcības vadlīnijas.


         Ģimenes skolu kustība ir tādu ģimeņu kustība,kuras uzņemas pilnu atbildību par savu bērnu audzināšanu un izglītību īstenojot MĒRĶI:

         Izveidot Latvijā ilgtspējīgu infrastruktūru harmoniskai mūžizglītībai ģimenē.


UZDEVUMI mērķa sasniegšanai:

            1. Izglītības un audzināšanas teorijas, metožu apguve un izplatīšana.

            2. Ģimenes materiālā nodrošinājuma veicināšana – katrai ģimenei mājokli – darbnīcu kā

    ekoloģiski integrētu kompleksu.

            3. Savstarpējā atbalsta tīkla izveidošana /kooperatīvu jeb individuālā darba apvienību/.

            4. Piedalīties sabiedriskajā kustībā, jaunas valsts radīšanā - Latvija Dzimtu Sabiedrība.


Izstrādāt Ģimenes skolu darbības koordinācijas programmas:

- izglītības satura apgūšanai;

- pārtikas;

- apģērba;

- mājokļa;

- komunikācijas nodrošināšanai.


         Attīstīsim savas spējas, lai dotu citiem iespējas un pašiem tās saņemt tiešos kontaktos bez globālā tirgus palīdzības!


           Nepārdosimies pasaules „vareno” koncentrētajam kapitālam, bet kļūsim spējīgi nodrošināt savstarpēju atbalstu, daloties ar zemi, materiālām vērtībām un zināšanām!Ģimenes skolu kustības iniciatori. Tel. 26255454
Baltu klubs | Sociopsiholoģijas asociācija | Lielās Mātes Sapulce | Lāču kopa