Par mums Raksti Dzeja Galerija Saites Iespējas Venera Pasākumi Jautājumi

Atpakaļ

.DOC versija izdrukai


Par tautas suverēno varu, neatkarību un Satversmi


Tikai brīvs cilvēks var pats pieņemt neatkarīgus lēmumus.


2013.gada 9.jūlijā ES finanšu ministri lēma par Latvijas pievienošanu eirozonai, kas nozīmē, ka de facto Latvijai ir nolaupīta neatkarība.

Vēl iepriekšējos rakstos stāstīju par to, ka pašlaik svešinieki realizē noziedzīgas darbības, ar mērķi pakļaut cilvēkus un tautas, laupot tiem brīvību, neatkarību.

Mēs ikdienā redzam, ka presē nemitīgi tiek runāts par eiro iluzorajiem labumiem, tiek nojaukta cilvēku apziņa, radīti maldīgi priekšstati...tas viss tiek darīts ar mērķi rast kontroli pār zemi un tautu, kontroli pār cilvēku prātiem, kas vērsts uz to, lai cilvēks nespētu saprast un vērtēt sev apkārt notiekošo...un tāpēc tiek radītas neīstas mākslīgas lietas.

Kas ir brīvība?

Kas ir neatkarība?

Kas ir suverenitāte?

Cik daudzi spēj saprast šos jēdzienus ko tas nozīmē patiesībā?

Brīvs cilvēks un brīva valsts ir tad, ja lēmumus var pieņemt neatkarīgi no svešām interesēm. Brīvību un neatkarību ir jāsargā kā pašu svētāko, kas ir katra saprātīgā pienākums.

Latvijas Satversmes Sapulce 1922.gada 15.februāra kopsēdē pieņēma Latvijas Republikas Satversmi, kas līdz pat šai dienai ir augstākais pamatlikums Latvijā.

Tāpat kā māja stāv uz pamatiem, tāpat arī valstij un cilvēkiem ir pamatlikumi, kas nosaka to būtību, pienākumus un tiesības...un jeb kura šo pamatu graušana noved pie stāvokļa, kad māja, valsts sabrūk...un to labi apzinās svešzemnieki, svešu interešu ieviesēji un to pazemīgie līdzskrējēji Latvijā.

Satversme sastāv no nodaļām, kur precīzi un nepārprotami noteikti pamatlikumi un izejot no tā, tiek veidoti visi pārējie likumi Latvijā, kas rada kārtību katrā konkrētā noteiktā dzīves sfērā.

Satversmes 1.nodaļā noteikts precīzi kādi ir Latvija valsts pamati, kam Latvijā pieder pašnoteikšanās tiesības un suverēnā vara, teritorija. Izejot no pamatprincipiem mēs saprotam, ka Latvija ir noteikta teritorija, kurā tauta ir suverēna un neatkarīga...tātad neatkarīga no citām valstīm un citiem valstiskiem veidojumiem, un neviens nevar un nedrīkst lemt pretēji tautas gribai...vēl jo vairāk, šādas tiesības nepastāv svešzemniekiem, svešas valūtas ieviesējiem, to līdzskrējējiem.

Šeit jāsaprot viens svarīgs fakts, ka tikai tauta var lemt par savu suverenitāti, teritoriju, simboliem un valsts pārvaldes iekārtu, un no šiem pamatprincipiem izriet tautas brīvība un neatkarība. Ja šie pamati tiek sagrauti, nolaupīti, tad tāda tauta nav brīva, bet ir atkarīga no kāda cita valstiska veidojuma, vai citas valsts un faktiski tiek pārvērsta par administratīvo veidojumu kādā citā struktūrā.

Valsts būtība ir tās suverenitāte, kas ietver arī ekonomisko suverenitāti, pašai noteikt saimniecisko kārtību savā zemē, izlaist nacionālo valūtu, kas kalpo tikai šīs tautas, šīs teritorijas ietvaros.

Tikai neatkarīgai valstij piemīt sava valūta, kā viens no ekonomiskās suverenitātes pamatelementiem. Šai gadījumā de jure un de facto Latvijas Lats tiek garantēts Satversmes 1.nodaļā.

Pašlaik ļoti ciniskā veidā no svešzemniekiem un to līdzskrējējiem tiek pārkāpta Latvijas Republikas Satversme...ES finanšu ministri, kas pārstāv daudzas valstis nelikumīgi lemj par svešas valūtas ieviešanu Latvijā, kas vistiešākajā veidā pārkāpj Latvijas suverenitāti un tautas suverēno varu...un tiesību zinātņu speciālisti, tādu pārkāpumu juridiski var nosaukt par okupāciju. Daudziem okupācija asociējas ar brutāla spēka pielietošanu, bet jāsaprot, ka okupācija nozīmē pakļaušanu svešām interesēm pārkāpjot valsts pamatlikumu un tautas suverēnās tiesības.

Okupācija tas ir veids ar kuras palīdzību tiek nolaupīta brīvība!

Tāpat kā vīrusi mutē, tāpat 21.gs. okupācijai parādījušās jaunas formas..viltus un maldi, kas neizpaužas tikai fiziskā uzbrukumā, bet gan kultūras vērtību nolaupīšanā, aizstājot tās ar degradējošām cilvēkam nederīgām formām, tādējādi iznīcinot veselas valstis un tautas.

Šis vīruss 21.gs jau ir izplatījies tiktāl, ka tas kļuvis viltīgs, grūti pamanāms vienkāršam cilvēkam uz zemes... Šis vīrus ir visīstākais ļaunums, un katra saprātīgā pienākums ir neļaut tam izplatīties uz zemes. Tādi vīrusi nespēj eksistēt ja tiem nav telpas, kur tie var izplatīties, šādu telpu rada cilvēku neziņa, prātu aptumšošana, un kultūras pagrimums.

Pašlaik šāda augsne tiek sagatavota Latvijā ar melu kampaņām, ko izstrādā svešzemnieku polittehnologi ar vietējo nodevēju un mantraušu palīdzību, kā rezultātā notiek uzbrukums Latvijas tautas vērtībām, brīvībai...tas atgādina vīrusu, kas ielauzies novājinātā organismā!...un lai apzinātos un neļautu tam izplatīties, ir jāapzinās pamati, kas mēs esam, kas ir brīvība, kas ir suverenitāte...tas jāapzinās katram mūsu zemē saprātīgajam. Ir jāmīl sava zeme, sava tauta, ir jāsargā vērtības, tas dod gaismu ik vienam un tāds cilvēks nosargās savu zemi, sevi pašu no mūsdienu modernās verdzības.

Ar melīgajām kampaņām tiek sagrauta cilvēku spēja orientēties telpā, domāt, un pārliecināti pieņemt saprātīgus un taisnīgus lēmumus, tāpēc pašlaik kaut arī vīruss ir inficējis daudzas dzīvei svarīgas sfēras, tas nav piekļuvis cilvēku sirdīm un Latvijas zemes un tautas pamatiem!

Latvijas pamati un tautas brīvība ir nostiprināta LR Satversmē.

Presē bieži parādās ciniski apgalvojumi, ka Latvijas tauta jau esot balsojusi par svešas valūtas ieviešanu 2003.gada septembrī tautas nobalsošanā, bet tie ir meli, jo juridiski Satversme neparedz savas suverenitātes nodošanu citam svešam veidojumam ES. Kampaņās tika stāstīts par integrēšanos ES, bet šāda integrēšanās nav iespējama pašos pamatos. Ir iespējama tikai godīga, saprātīga sadarbība starp valstīm, kas tai neatņem brīvību, kultūru, ekonomiku.

Kā jau minēju, ļaunums ir viltīgs un melīgs!...2003gada septembra referendumā par pievienošanos ES juridiski tika formulēts jautājums „Vai jūs esat par Latvijas dalību Eiropas Savienībā?”... šī dalība nedrīkst pārkāpt un nedrīkstēja pārkāpt LR Satversmi. Šeit netika formulēts jautājums par to, vai tauta ir par savas brīvības atdošanu svešiniekiem, juridiski svešai institūcijai, kas var diktēt noteikumus Latvijā. Tāpēc eiromīļu un to līdzskrējēju arguments par to, ka Tauta jau ir balsojusi par Lata nomaiņu uz eiro, nav pamatots.

Juridiski un vadoties no tiesību pamatprincipiem, LR Satversmes, šāds balsojums vispār nevarēja notikt, jo Latvijā ir spēkā Satversme, kas neparedz brīvības nodošanu citām valstiskām struktūrām, līdz ar to visa procedūra ir pretrunā ar Latvijas Republikas Satversmi un faktiski De Facto ir notikusi nelikumīga iestāšanās ES.

Līdz ar to 2013.gada 9.jūlija ES finanšu ministru lēmums par Latvijas uzņemšanu eirozonā ir nelikumīgs un Satversmes 1.,2., 3.pantiem neatbilstošs lēmums, vēl jo vairāk, šāds lēmums tiek pieņemts ārpus Latvijas, apejot tautas gribu un rupji pārkāpjot Latvijas suverenitāti un brīvību...un faktiski jeb kurš saprātīgs tiesību zinātņu speciālists pateiks, ka De jure iestāšanās ES un 2013.gada 9.jūlija finanšu ministru lēmums ir nelikumīgs. Faktiski ir radusies situācija, ka ar viltu un meliem De facto Latvijā ir organizēts maldinošs referendums, kas De jure Latvijas tautai nav saistošs.

Un pašlaik visa eiro ieviešanas procedūra De jure ir nelikumīga, faktiski uzspiesta no ārpuses, ārpus Latvijas teritorijas esošajām struktūrām- svešzemniekiem. Starptautiskajās tiesībās šādas nelikumības tiek dēvētas par okupācijām, aneksijām, kas būtībā atstāj dziļas sekas. Un šai gadījumā ceturās Ženēvas konvencijas 47.pants nosaka, ka jēdziens aneksija ir saistīts ar jēdzienu okupācija. Aneksija tiesiskajā izpratnē nozīmē kādas valsts vai tās teritorijas daļas pievienošanu citai valstij. Un tieši 47.pants aizliedz okupācijas varai jebkādā veidā atņemt jebkādus labumus vai tiesības okupētajā vai (un) anektētajā teritorijā dzīvojošām personām. To nedrīkst darīt arī mainot okupētās vai anektētās teritorijas pārvaldes institūcijas. Tātad arī nacionālās valūtas likvidēšana ir De jure nelikumīga, vēl jo vairāk tas faktiski ir noziegums.

Vadoties no augstāk izklāstītajiem faktiem, Latvija ir iesaistīta nelikumīgā procedūrā, kur tiek pārkāptas ne tikai starptautiskās tiesības, bet arī tautas pamatbrīvība un LR Satversme. Un šīs nelikumības rada ļoti dziļas sekas!

Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika un Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai. Šīs pamattiesības ir noteiktas LR Satversmē, kas juridiski pašlaik ir spēkā un Satversmes 1.nodaļas panti nav nododami izlemšanai LR parlamentam vai valdībai.

Vai cilvēki, kas pirms daudziem gadiem bija sadevušies rokās veidojot Baltijas ceļu sapņoja par tādu nākotni? Visa Latvijas Tauta, ticēja, skaistajam un labajam, labākai nākotnei. Kur palika cilvēciskās vērtības un pašcieņa? Šāds jautājums paliek katra saprātīgā un sevis cienošā cilvēkā!Ar gaišām domām un mīlestību,


Raivis Bušs

Baltu klubs | Sociopsiholoģijas asociācija | Lielās Mātes Sapulce | Lāču kopa