Par mums Raksti Dzeja Galerija Saites Iespējas Venera Pasākumi Jautājumi

Atpakaļ

.PDF versija izdrukai


Jautājums no www.philos.lv

690.

No: Elvija       Temats: 8.marta apsveikums...

?←      2021. gada 26. marts 14:41:44

Sveicināti! Baltu kluba Youtub kanālā ievietots nesaprotams 8.marta apsveikums - kaut kādas sektas saieta atrādījums. Kāds tam sakars ar komunistisko seksistu 8.martu? Kāds tam sakars ar Latviju? Vai tas nozīmē, ka Baltu klubs parāda savu sektantismu ar to, ka iestājas kādā citā sektā? Jauku dienu!Bez distances, uzpurņiem un bailēm.


Visumā nav vērtējumu “labs - slikts”. Visumā darbojas Atbilstības, Saderības un Mērķtiecības – Taisnīguma likumi. Visums uztur saskanīgo, atbilstošo.

Visums sakopo Vērtības.

Visums satur Īstenību.

Visums atbrīvojas no nepilnīgā, kļūdainā un vērtību rašanās blakusparādībām - atkritumiem.

Īstenībā nav vērtējumu. Īstenība ir Realitāšu līdzsvari. Īstenība ir Nezūdoša, Neatkarīga un Nemaināmi Neietekmējama. Mainoties realitātēm, mainās Īstenībā ietilpstošās parādības, bet nemainās pati Īstenība – tās daba. Īstenība ir pārejošā, zūdošā un nelīdzsvarotā pretstats. Visumā esošās Īstenības uztveres iespējas realizācija tai saskanīgā -patiesā apziņā ir Filosofija.

Filosofija nedod vērtējumus. Filosofija dod realitāšu un Īstenības izziņas iespēju. Tā atklājas patiesas apziņas saskaņā ar TAJĀ esošo Gudrību. (TAS ir Absolūta izpausme mūsu Visuma – Galaktikas telpā.)

Gudrība ir Īstenībai un Realitātēm atbilstoša darbība Evolucionāro mērķu sasniegšanai. Gudrība ir Sapratnes, Domu veidošanas un Gribas sintēze. Gudrība ir tur, kur ir darbība Evolucionāro mērķu sasniegšanai. Gudrība izpaužas Īstenības un Realitāšu Sapratnes vadīta Saprāta darbību realizējošā Gribā. TĀ Gudrība katrā personībā ienāk kā viņu veidojošā Saprāta Gudrības projekcija. Gudrība no aizspriedumiem brīvai apziņai ļauj nošķirt patieso no šķietamā un maldīgā.

Patiesais ir Īstenības projekcija apziņā. Maldīgais ir patiesā zuduma radītā tukšuma aizpildījums ar pārejošu, zūdošu un nelīdzsvaroto. Maldīgais nesaprotamām un neizzinātām parādībām piešķir no personiskā izglītības, pieredzes un tieksmēm izrietošus vērtējumus. Tādi vērtējumi kā “labs – slikts, pareizi – nepareizi, derīgs - nederīgs” rodas ar Vienoto nesaistītā apziņā attiecībā pret tās individuālo mērķi.


Jēdzienam sekta nav attieksmes nokrāsas.

Šo jēdzienu nevar lietot vērtējuma nozīmē. Ar to apzīmē kāda veseluma daļu. No tā radies sektora jēdziens. Ja par kopumu ņem Vēsturisko Cilvēci, tad katra rase ir tās sekta, katra aprakšrase ir rases sekta, katra tauta ir apakšrases sekta, bet katra ģimene ir savas tautas sekta. Ja par kopumu ņemam Mākslu, tad mūzika, glezniecība vai deja ir Mākslas sektas ar savu sīkāku secējumu. Tādā kārtā katrs lielāks vai mazāks Mākslas, saimnieciskās, Zinātniskās vai politiskās dzīves sektors sevī pulcina savus sektantus. Tādā kārtā katrai politiskajai partijai, ideoloģijai, zinātniskajai skolai un pasaules uzskatam piederīgie ir attiecīgās jomas sektanti. Tādā kārtā, katrs folkloras grupas rituālu izrādes, katra Dziesmu svētku vai simfoniskās mūzikas koncerta apmeklējums ir sektantu saiets, tāpat kā Saeimas un Ministru kabineta, Zinātņu akadēmijas akadēmiķu kopsēdes un profesoru auditorijās pulcināto studentu noklausītās lekcijas arī ir tur pulcējušos sektantu citiem slēgts saiets.


Īsā atbilde ir tāda, ka šī Hinduisma mantra, tās izpildījums un izpildītāji ir virzienā prom no Gejropiskās mēslu bedres “vērtībām”, ķeņciskā un jūdokrātijas kovidisma. Prom no perversiju uzbāzības un perverso būtņu diktatūras. Nīderlandes brīvības cīnītājiem viņu karā ar spāņu okupantiem bija devīze: “Labāk kalpot turku sultānam, nekā Romas pāvestam!” Tāpat mēs varam teikt: “Labāk Hinduismā nevis jūdokrātu kovidismā!”


Mierīgā atbilde vēsta neapšaubāmo patiesību, ka savu sakņu izzināšana un stiprināšana notiek saskaņā ar radniecīgo.

Druīdu filosofiskā sistēma ir Cilvēces Garīgās dzīves pamata – Pasaules Vienotās Filosofiskās Doktrīnas Koka Eiropas Zars. Baltu tautas, Baltu - Teitoņu Druīdu Kultūra ir Indoeiropiešu Kultūras ziemeļu un austrumu daļa. Blakus un kopā ar to Eiropas Druīdu Kultūru veidoja Arjiešu Semītu un Ķeltu apakšrasu Druīdu Kultūras - dienvidu un rietumu daļas. Tādā kārtā Arjiešu Teitoņu Druīdisma tuvākie radinieki ir meklējami Hinduismā, Artūra ciklā – Ķeltu kristietībā, Zoroastrismā un Sufismā. Tādā kārtā kā Hinduismam, tā arī Zoroastrismam, Sufismam un Artūra ciklam ir tiešs sakars ar Teitoņu – Baltu Druīdismu.

Zinot Pasaules Vienotās Doktrīnas Koka Filosofijas teorētisko daļu, tās pielietojumam nākas meklēt šodienas apstākļos iespējamās formas. Norādes uz tām var atrast kā Hindusmā, tā Zoroastrismā, Ķeltu kristietībā un arī Sufismā, kas ir aiz Islāma maskēts Zoroastrisms. Baltu klubs, turpinot Druīdu filosofisko tradīciju, plaši pieņem, ciena un atbalsta visu saderīgo.


Apkarojot nekromantiju, jaundzimušais Islāms – katoliskās himeras atzars, kopā ar apkarojamo izskauda arī Arjiešu rases semītu apakšrases Druīdu Kultūru. Arjiešu rases Ķeltu un Teitoņu apakšrasu Druīdu Kultūru nomāca, izkropļoja un apmeloja to uznīcinošā Romas un Bizantijas katolisma himera savienībā ar viņu atbalstīto laupītāju – vikingu bandu invāziju. Himēra noņēma tos aizliegumus, kuri laupītājus turēja ārpus normas - izstumto kārtā un deva viņiem sevi izziņot par jauno normu tāpat, kā tagad to dara perversās būtnes. Tas, ka sevi par latviešiem saucošie, nav Baltu, bet ir Vikingu pēcteči, ir pašu latviešu problēma tāpat kā tas, ka viņu vienīgā, no citiem neaizgūtā, “kultūra” ir ķeņcisms.

Te nu ir spēkā ierosinājums – ja negaršo - neēd, neaicināts ar saviem noteikumiem pie galda nelien. Klausies savām ausīm tīkamo “autentisko folklorisko balsu” kazu blējienos, repošanā, “dziesmiņās” ar vienu teksta neko nesaturošu vai perversa satura rindiņu graboša trokšņa pavadībā, ieskaties reklāmlapās, apmeklē savas sektas saietus – korporatīvus, tusiņus, ballītes, party un kokteiļu vakarus, piestaigā uz naktsklubiem un Gejromājām, bet neapkauno sevi – nekritizē sev nezināmo un nesaprotamo. Ja no “dziļi folklorisko rituālu dzīvesziņas” vai Gejromājas un dievturības dziļumiem nevari aizsniegties līdz sev nesasniedzamajam, tad nesaki: “vīnogas ir skābas.” Labāk atzīmē sev kādu vēl nesasniedzamu mērķi. Varbūt kādreiz arī Tu varēsi to sasniegt.


Iepazīstoties ar plašo Hinduisma muzikālo Kultūru, Baltu klubs tur starp citām ir atradis tās savdabīgo pentatonisko skaņkārtu, kāda bija raksturīga arī Druīdu – Teitoņu un Ķeltu garīgajai mūzikai. Iedziļinoties Vienotajā Filosofiskajā Doktrīnā tur esam atraduši arī dziļi slēpto patieso - sakrālo stīgu uzskaņojumu, kurš radikāli atšķiras no mūsdienās plaši lietotā stīgu instrumentu skaņojuma. Tagad mums ir saprotama senatnē teikās minētā “stīgu burvība” – sakrālā ietekme uz Cilvēka prātu un dvēseli, kuru tagad bauda kluba stīgu kvartets “Elpa” un tā klausītāji. Baltu klubam saskarsme ar Hinduismu ir nesusi daudz vērtīga.


Mums Sieviešu diena – 8.marts nenes kādu laicīgo ideoloģiju. Mums tas ir sociāli (sabiedriski) nozīmīgs notikums. Mēs 8.martā godinam Sievieti – uzsveram Sievietes ne ar ko neaizstājamo vērtību. Mums tie ir gada skaistākie svētki. Mēs atzīmējam, ka visu Dievu panteonu Dievu pāros ir Dievi un Dievietes – Sievietes.


·         Māte Daba ir Sieviete.

·         Mūsu Saule arī ir Sieviete.

·         Pasaules Māte ir Sieviete.


8.martā – Sieviešu dienā mēs godinam Sievieti – priekšgājēju, visu Māti, Sauli un Dzīvību – visu to skaistāko un labāko, vērtīgāko, ko sevī nes katra Sieviete.


-          Kāpēc tieši šī mantra?


Tam ir vairāki iemesli.

Vispirms jau tādēļ, ka tajā vadošā loma ir Sievietēm. Arī tāpēc, ka tā veltīta Dievam Šivam. Šiva ir Sievietes Garīgās būtības aizstāvis. Sievietes sūtība ir Evolūcijas ceļa vēršanā un vadībā. Tieši Sievietei Cilvēci jāvada Gara dzīvē. Šodien, kad Sieviete ir iedzīta materiālo un miesīgo interešu žņaugos – ķeņcismā, Šiva ir viņas Gara atbrīvotājs. Šiva ir materiālo formu un žņaugu noārdītājs – visa ķeņciskā un tātad arī vikingiskā pretinieks.

Šiva Cilvēkam dod priekpilno Gara brīvību. Prieku Cilvēka dvēselē ienes tuvība – saites ar Debesīm. Tas ir tīrs Dzīves prieks – Sievietes dvēseles normālstāvoklis. Šiva, atbrīvojot no ķeņcisma, katrai Sievietei atdod viņas īsto būtību – prieku, dzīvību un dzīvības spēku – spēku sasniegt un veidot – dot dzīvību, spēku un cerību, visu to, ko dod no materiālo tieksmju žņaugiem atbrīvota dvēsele un Cilvēka Brīvais Gars.

Šī mantra tāpēc, ka tā nes tīru prieku, līksmi un Gara pacilātību, kas mūsu dienās – jūdokrātijas uzspiestās koviddiktatūras, iebiedēšanas un kolektīvā pazemojuma (jūdaisma instruments goju pakļaušanai un sevis izcelšanai pār tiem) laikā ir neapšaubāma vērtība. Tur domubiedru pulkā ir kopīgs prieks, vienotība un brīvība. Izpildītāju un klausītāju sadraudzība ir patvēruma vieta visiem no Gejropas “kultūras un vērtību” mēsliem – perverso būtņu diktatūras bēgošajiem. Tā ir kopīgas Mācības nesta neapšaubāmas disciplīnas, savstarpējas cieņas, mīlestības un brīvības sintēze.


Tajā nav nekā ķeņciska.

Tur nav nekādu uzpurņu un nekādas sociālās distances.

Tur nav kopā būšanas aizliegumu.

Tur Cilvēkus ar Cilvēku tuvumu nebiedē.

Tur nav iebiedētu Cilvēku.

Tur ir brīvi, dzīvespriecīgi Cilvēki.


Sievietei jābūt brīvai, prieka un Dzīvības pilnai. Tāpēc šis video viņām kā apsveikums un apsolījums.


Ar Šivu bez jūdokrātijas važām, uzpurņiem un pazemojuma!!!


PaulsBaltu klubs | Sociopsiholoģijas asociācija | Lielās Mātes Sapulce | Lāču kopa